Cicholewski, Alena, University of Oldenburg, Germany